Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия, наричани по-долу за краткост „Общи условия“, са предназначени за регулиране на отношенията между ВАРИВА ЕООД, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, собственик на интернет страницата: https://variva.bg, наричана по-долу за краткост „Интернет страница“, и всеки един от ползвателите, наричани по-долу за краткост „Ползвател/и“, на Интернет страницата, във връзка с използването от Ползвателя на Интернет страницата.

Чл. 2. Информация относно Доставчика: 1. Наименование: ВАРИВА ЕООД 2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 79 3. Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, бул. Васил Априлов 79. 4. Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България.

6. Надзорни органи: (а) Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: 02/ 940 20 46 факс: 02/ 940 36 40, Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: http://www.cpdp.bg/ (б) Комисия за защита на потребителите, адрес: 1000 гр.София, пл. “Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02/ 980 25 24, факс: 02/ 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, Уеб сайт: http://www.kzp.bg/ 7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG204155367.

III. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 3. Интернет страницата и услугите, предлагани чрез нея, функционират при правилата описани в Общите условия. Чл. 4. Доставчикът не гарантира постоянното функциониране на Интернет страницата, нито, че последната не съдържа грешки. Чл. 5. Доставчикът си запазва правото да прекъсва достъпа до определен материал, публикуван на Интернет страницата или до цялата Интернет страница, без съгласието на Ползвателя, за неограничен период от време, планирано или инцидентно, без да носи отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Ползвателя. Чл. 6. Доставчикът си запазва правото да променя, без предварително уведомление, структурата или съдържанието на Интернет страницата. Промените влизат в сила незабавно след публикуването им на Интернет страницата.

IV. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА Чл. 7. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателите представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Основните характеристики на Услугата са следните: (1) Доставчикът предоставя възможност за разглеждане и споделяне съдържанието публикувано на Интернет страницата. Доставчикът предоставя информация за себе си, екипа си, предоставяните от него услуги, актуални предложения, информационни статии, контакти, представяне на свои клиенти и партньори, кариерни възможности и др. (2) Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания по имейл адрес чрез функционални форми за запитване в рамките на Интернет страницата. Ползвателят следва да попълни посочените от Доставчика полета и да избере бутон Изпрати / Изпращане. (3) Доставчикът предоставя възможност за генериране на електронни запитвания, чрез използван от Ползвателя имейл клиент, посредством функционални препратки от Интернет страницата. (4) Доставчикът предоставя възможност за препращане на Ползвателя към бизнес профили на Доставчика в социалните мрежи, профили и страници на Доставчика към негови партньори, интернет страници на клиенти, партньори и др.

ДАННИ Чл. 8. (1) Доставчикът, чрез Интернет страницата, събира, съхранява и обработва лични данни на Ползвателите само във връзка със своята дейност, съобразено с изискванията на приложимото право и със Закона за защита на личните данни на Република България. Личните данни на Ползвателя могат да бъдат ползвани за удостоверяване и извършване на комуникация при направени запитвания или генерирани кандидатури за работа, предоставяне на рекламно съдържание адаптирано спрямо интересите на Ползвателя, статистически информация за ползване на Интернет страницата, защита на информационната сигурност на Интернет страницата. (2) Доставчикът е регистриран администатор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на лични данни с рег.№ хххххх. (3) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно действащото законодателство в Република България, включително Закона за защита на личните данни. Чл. 9. С използването на Интернет страницата Получателят се съгласява изрично, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно настоящите Общи условия. Чл. 10. Доставчикът не разкрива, продава, обменя или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети страни информацията, която Интернет страницата събира през посещенията на Ползвателя, освен когато това се изисква съгласно приложимото законодателство и/или от надлежен орган, упълномощен по закон, но винаги при спазване на действащото законодателство в Република България. Чл. 11. Ползвателят може да иска от Доставчика да коригира или изтрие личните му данни.

VI. ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ Чл. 13. (1) Цялата информация, публикувана на Интернет страницата, включително, но не само: текстове, снимки, аудио и видео материали, е интелектуална собственост на Доставчика и се закриля като такава от действащото законодателство в Република България. (2) Доставчикът си запазва всички права посочени в предходната алинея. (3) Използването на информацията, посочена в ал. 1 на настоящия член, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, без съгласието и позволението на Доставчика, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на Доставчика върху интелектуална собственост. Чл. 14. Интернет страницата може да съдържа имена на продукти или трети лица, които представляват или могат да представляват търговски марки. Достъпът до Интернет страницата не трябва да се разбира и/или тълкува като и не представлява предоставяне на лиценз или право за използване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на Доставчика или на съответната трета страна – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ Чл. 15. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Общите условия няма да води до недействителност на целия договор. Чл. 16. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Ползватели, считано от 2018 г. Чл. 17. Общите условия могат да бъдат изменяни от Доставчика по всяко време. Чл. 18. С използването на Интернет страницата и информацията в нея, Ползвателят изразява безусловното си съгласие с Общите условия и всички последващи промени в тях, както и че е обвързан от тях и ще ги спазва.